hmlee2005.JPG

Dr. Hahn-Ming Lee

Supervised Student Projects (1997 ~ Now)

Year Project Topic Students
2002 Knowledge Integration Customer Service System  Li-Wei Dai, Tzi-Tsiang Chou, Shu-Ming Yang
2002 Wireless Mobile Guiding, Learning Environment, and Application Fan-Wen Liao, Ju-Jeng Lee, Guo-Chih Lin
2001 Knowledge-Based Customer Service Center Jien-Yang Guo, Jer-Yen Huang, Bo-Shi Yie
2001 Intelligent Wireless and Interactive Museum Guiding System Yu-Lin Wang, Jie-Jang Luo, Jen-Shun Liu
2001 E-School Construction Sun-Ho Chou, Hong-Juun Ji, Shi-Huei Shi
2000 Attack and Defense of Information System Security Kuun-Dong Yo, Yong-Jye Lin
2000 Mobile E-Commerce System Hao-Peng Guo, Lin-Cheng Huang, Jien-Zon Shu
2000 Intelligent Patent Analying Search Engine Sho-Chih Chang, Hsin-Tsung Peng, Kai-Zon Chen
1999 Mobile E-Commerce System Jer-Nan Dai, Jia-Shong Lee, Bo-Sian Wang
1999 Web080 I-Phone E-Commerce System Ming-Tsan Pan, Bo-Zen Chen, Jia-Chang Chou
1999 EverNet Portal System Ju-Lan Shu, Peng-Wei Chen, Siao-Ling Wang
1998 Intelligent Distance Eduation System Min-Chen Chang, Chuen-Sheng Ho, Jin-Hao Chan
1998 Intelligent Distance Education Materials Design Hong-Dao Liao, Te-Xuan Lin, Yue-Chu Lin
1998 Intelligent Web Page System Design Wei-Tang Hung, Jong-Zong Huang
1997 Building Planning and Simulation Technolgy Design Bi-Sien Liao, Yu-Yi Lin
1997 WWW Campus Guiding System Deployment Yong-Cheng Chen, Kuun-Fu Liao, Ting-Yu Chang
1997 Taiwan Email Indexing System

Bao-Yi Huang, Jia-Shing Huang, Wei-Wen Pan